usmernenie k 15.6.2020 – organizácia prevádzky

 

 

Organizácia, prevádzka  a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ Zvolenská, Nitra od 15.06.2020 do konca školského roka alebo do odvolania RÚVZ  Nitra, zamerané na prevádzku a vnútorný režim a podmienky na zaistenie  bezpečnosti a ochrany detí .

 

 1. Prijímanie detí do kolektívu

 

Do materskej  školy môže byť prijaté len zdravé dieťa.

 

 1. Dochádzka do materskej školy je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
 2. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID – 19, je zákonný zástupca povinný bezodkladne o tejto situácii informovať príslušného vyučujúceho a riaditeľku materskej školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 3. Pred prvým nástupom do MŠ zákonný zástupca podpisuje vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (tzv. vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia). Vždy po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni zákonný zástupca vyhlásenie opätovne podpisuje.

 

 1. Preberanie detí do kolektívu/odovzdávanie detí z kolektívu

 

Prevádzka  materskej školy  je maximálne desať hodín denne.

                                               od 06.30 hod. do 16.30 hod.

 

Ráno sa deti preberajú v čase od 06.30 hod. do 08.00 hod.

Popoludní sa deti odovzdávajú v čase od 14.45 hod. do 16.30 hod.

V prípade poldennej dochádzky sa deti odovzdávajú v čase od 12.00 hod. do 12.30 hod.

 

V prípade, že zákonný zástupca potrebuje prevziať dieťa z materskej školy na obed musí o tom informovať učiteľku vopred (deň dopredu, ráno).

 

 

Organizácia prijímania detí do MŠ a odovzdávania detí zákonným zástupcom:

 

 1. Sprevádzať dieťa do a z materskej školy môže len jedna osoba
 2. Sprevádzajúca osoba a dieťa do areálu vstupuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka).
 3. Zákonní zástupcovia detí počas prijímania a odovzdávania detí do MŠ musia minimalizovať kontakt medzi sebou.
 4. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do a z materskej školy vo vnútorných a vonkajších by nemal presiahnuť 10 minút. Po odovzdaní/prevzatí dieťaťa je zákonný zástupca povinný nezdržiavať sa v areály materskej školy a bezodkladne ho opustiť.
 5. Pri prvom kontakte pedagogický zamestnanec materskej školy dohliadne na dezinfekciu  rúk zákonného zástupcu aj dieťaťa.
 6. Postup pri odovzdávaní detí z kolektívu bude zabezpečovaný podobne ako preberanie, najmä pri dodržiavaní dištančných opatrení medzi jednotlivými zákonnými zástupcami detí a personálom školy. Odovzdávanie detí rodičom/zákonným zástupcom detí popoludní, môže byť organizované aj na školskom dvore.

 

Postup pri preberaní detí do materskej školy

 

 1. Pedagogická zamestnankyňa preberá každé ráno dieťa od zákonného zástupcu pri triede, v ktorej bude umiestnená skupina dieťaťa. Sprevádzajúca osoba počká, kým učiteľka vykoná ranný zdravotný filter.
 2. Každý deň pri nástupe dieťaťa do materskej školy poverená učiteľka danej skupiny/triedy vykonáva za prítomnosti zákonného zástupcu ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty bezdotykovým teplomerom a skontroluje ďalšie možné príznaky ochorenia dieťaťa ako kašeľ, sťažené dýchanie, nádcha, výtok z nosa, výtok z očí, vyrážka a pod. V prípade, že dieťa prejavuje príznaky ochorenia, alebo mu bola nameraná zvýšená telesná teplota alebo horúčka (37,0oC a vyššia), dieťa nebude do materskej školy prijaté.
 3. Pred vstupom dieťaťa do vnútorných priestorov si poverená učiteľka danej skupiny/triedy overí u zákonného zástupcu, či sa u dieťaťa alebo u niektorého z členov domácnosti neobjavili príznaky akútneho prenosného ochorenia, po negatívnej odpovedi, dieťa môže vstúpiť do zariadenia.
 4. O vykonaní ranného filtra personál denne vedie evidenciu.
 5. V prípade, že má dieťa zdravotné ťažkosti (alergia, astma a pod.), je potrebné zo strany zákonného zástupcu predložiť lekárske potvrdenie o tomto ochorení.

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 

 1. V prípade, že dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19 bezodkladne si dieťa vyzdvihnúť z materskej školy.
 2. Dieťa sa môže do MŠ vrátiť len s potvrdením od lekára
 3. Zabezpečiť pre dieťa náhradné oblečenie uložené v batohu/vrecku, pyžamo a prípadne hrebeň . Všetky uvedené veci musia byť označené menom a priezviskom dieťaťa.
 4. Zabezpečiť pre dieťa dve (2) rúška označené menom a priezviskom. Na rúška je potrebné zabezpečiť plastový obal (2 ks) označený celým menom dieťaťa a nápisom čisté rúško, použité rúško.
 5. Zabezpečiť PVC fľašu na pitný režim dieťaťa počas  pobytu  vonku, ktorá bude viditeľne označená celým menom a odovzdá ju preberajúcej učiteľke  materskej  školy. Fľašu je zákonný zástupca dieťaťa povinný denne vyumývať (príp. zabezpečiť novú) a nasledujúce ráno priniesť do MŠ.
 6. Deti nemajú povolené nosiť si do materskej školy hračky, iný materiál alebo pomôcky z domáceho prostredia a ani si ich uschovávať v šatňových skrinkách.

 

Zákonný zástupca berie na vedomie:

 

 1. Zaraďovanie detí do skupín/tried je v kompetencii riaditeľky materskej školy.
 2. V skupine/triede môžu byť deti rôznych vekových skupín.
 3. Prioritne budú do jednej skupiny zaraďované deti – súrodenci, a to z dôvodu efektívnejšej organizácie prijímania a vydávania detí, ako aj z dôvodu eliminácie prípadného šírenia nákazy.
 4. Skupina/trieda detí nemusí byť s učiteľkami triedy, s ktorými deti bývajú počas bežnej prevádzky materskej školy.
 5. Vzhľadom na preventívne opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID – 19 a ochrane pred komunitným šírením sa bude v materskej škole dôsledne realizovať s deťmi pravidelné a časté umývanie rúk pred konzumovaním stravy, po príchode z vonkajšieho prostredia, po každom použití toalety, po vyčistení nosa, zakašľaní, kýchnutí. Taktiež počas hier a aktivít, ak učiteľka zaregistruje, že si dieťa dáva prsty do úst, nosa a pod.
 6. Počas pobytu detí vonku sa bude na dezinfekcia rúk detí používať alkoholový dezinfekčný prípravok, nakoľko nie je možný prístup k bežnému umývaniu rúk.

 

Zákonný zástupca dieťaťa svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s organizáciou, prevádzkou  a podmienkami výchovy a vzdelávania v Materskej škole, Zvolenská, Nitra od 15. 06.  2020 do konca školského roka, alebo odvolania  RÚVZ  Nitra, ktoré boli vypracované v súlade s usmernením RÚVZ Nitra a s rozhodnutím  ministra (dokumentom  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020).

V prípade opakovaného porušenia  podmienok dochádzky a organizácie prevádzky materskej školy, po predchádzajúcom upozornení, bude dieťaťu ukončená dochádzka v materskej škole.

 

 

 

 

 

MESTO NITRA

Vec : Usmernenie k zabezpečeniu organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania materských škôl v zriadovateľskej sobnosti Mesta Nitry s účinnosťou od 15.6.2020

Mestský úrad v Nitre odbor školstva, mládeže a športu

Riaditelia materských škôl v zriad’ovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

V Nitre 10.06.2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/12614:1 – A2110 s účinnosťou od 15.6.2020 a v zmysle dokumentu „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/20“ vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky účinného od 15.6.2020 Mesto Nitra vydáva usmernenie riaditeľom materských škôl na zabezpečenie prevádzky MS od 15.6.2020.

 1. 1. Vzhľadom na personálne, materiálne, priestorové možnosti materských škôl

stanovujeme podmienky na umiestnenie detí do MS od 15.6.2020 do 31.8.2020:

 • Deti zamestnaných rodičov.

Deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku vrátane detí, ktorých rodičia sú na rodičovskej dovolenke, alebo sú dlhodobo nezamestnaní a to na

obdobie od 15.6.2020 do 30.6.2020.

 • Obmedziť dochádzku deťom, ktorých rodičia sú na rodičovskej dovolenke, poskytujú

súčasne starostlivosť dieťaťu s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo sú dlhodobo nezamestnaní do 31.8.2020.

 1. 2. Prevádzku materskej školy upraviť na desať hodín denne.

 

 

 

 

 

MESTO NITRA oznamuje, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu

a športu SR zo dňa 26. marca 2020 sa menia podmienky a dátum podávanie žiadostí prijatia

dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nasledovne:

 „Deň otvorených dverí“ vo všetkých MŠ naplánovaný 29.4.2020 je zrušený

 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej

prítomnosti detí;

 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času

vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne

nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na

adaptačný pobyt,

 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia

výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia

potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia

výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický

pobyt.

Termíny podania žiadosti:

v čase od 30.4.2020 do 31.5.2020 elektronickou formou: e-mailové adresy jednotlivých

materských škôl,   – mszvolenska@smsnitra.sk   alebo poštou,  Materská škola Zvoenská 23 949 11 Nitra

dňa: 6.5.2020 v čase od 9.00 hod do 16.00 hod osobne doručiť do materskej školy  vhodiť do schránky umiestnenej na MŠ

Formulár žiadosti je zverejnený na www.nitra.sk , www.msnitra.org , webové sídlo MŠ

 

Informácie o zápise:

 webové sídlo materských škôl: www.msnitra.org ,

 Mestský úrad v Nitre, odbor školstva, mládeže a športu

tel. kontakt: 037/ 650 22 76, internetová stránka: www.nitra.sk

e- mail.: feketeova@msunitra.sk

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.