O nás

MŠ je v prevádzke od roku 1989. Je situovaná do lokality Klokočina – Diely v Nitre.
Poskytujeme celodennú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov, ako aj deťom s odloženou školskou dochádzkou.

♥ Kvalitou vychovno – vzdelávacej práce, ako aj množstvom zaujímavých aktivít sa za roky pôsobenia dostala naša MŠ do povedomia širokej verejnosti v Nitre.
♥ MŠ je umiestnená v účelovej budove, s priestranným dvorom, s dostatočným množstvom zelene. Areál dopĺňajú pieskoviská s detskými preliezkami.
♥ MŠ má v súčasnosti sedem samostatných tried. Každá trieda má samostatnú priestrannú herňu, spálňu a sociálne zariadenie, zodpovedajúce počtu detí. Prostredie jednotlivých tried rešpektuje vekové osobitosti detí a poskytuje dostatok podnetov pre ich tvorivosť.

♥ Pracujeme so školským vzdelávacím programom“ Spolu nás baví svet“,ktorý sme vypracovali podľa štátneho vzdelávacieho programu  a  je k dispozícii v každej triede a v riaditeľni materskej školy     

 Výchovno – vzdelávací proces zabezpečuje 14 kvalifikovaných učiteliek MŠ. Okrem toho v zariadení pracujú štyri upratovačky, vedúca školskej jedálne a štyri kuchárky

Prevádzka MŠ je zabezpečená v čase od 6.00 do 16,30 hod.

Riaditeľka MŠ: Ivana Černáková

Zást. riad. Bc Eva Zimanová

Ved.ŠJ .    Iveta Šódelová

Konzultačné hodiny riaditeľky: denne od 11.00 hod do 13.00 hod, prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru na t.č 6 520 494.

Pedagogickí zamestnanci:

Ivana Černáková, Soňa Ackermannová, Dana Dubeňová, Lívia Ďuráková, Soňa Jelenáková, Margita Kollerová, Elena Lakotová, Mgr. Zuzana Mikulová, Dajana Trenčanská, Alena Vinceová, Margita Vrábelová, Bc. Beata Zemeková, Bc.Eva Zimanová, Mgr. Silvia Žigová

Prevádzkoví zamestnanci :

Margita Vargová, Júlia Schneiderová, Margita Dvorská, Elena Farnadyová

Kuchyňa: 

Gabriela Kreškociová, Helena Brišová,  Mária Branická,  Gabriela Zabáková

Prijímanie detí do MŠ

Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti rodiča k začiatku školského roka, v čase určenom MÚ, alebo v priebehu školského roka, pokiaľ to umožňuje kapacita predškolského zariadenia .

Oznam o priebehu konania zápisu sa zverejňuje prostredníctvom regionálnych médií . Oznam o zápise zverejníme aj na našej internetovej stránke a na budove MŠ

Príspevky do MŠ

Rodičia detí navštevujúcich MŠ sú povinní prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s prevádzkou MŠ, príspevok vo výške 20 € mesačne. 50.-€ platia rodičia detí, ktoré ešte nedosiahli  3 roky.  65€ rodiny žijôce mimo mesta Nitra. Príspevok neplatia rodičia predškolákov,