Oznamy

Nariadenie z 12.10.2020

   odporúčanie

Z nariadenia Ministerstva školstva k ochrane zdravia a dodržiavaniu hygienicko-epidemiologických opatrení zo dňa 16.9.2020

… Zákonný zástupca predkladá

  • po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako 3-po sebe nasledujúcich dní( vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
  • Pri prerušení viac ako 5pracovných dní ( víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá Potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Počet podaných vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

  Podmienky prijatia detí do MŠ

Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti rodiča k začiatku školského roka v mesiaci máj, alebo v priebehu školského roka, pokiaľ to umožňuje kapacita predškolského zariadenia.

Oznam o prijímaní detí ako aj podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy oznámi mesto Nitra záujemcom v regionálnych médiách, prípadne riaditeľka MŠ najneskôr do 15 apríla príslušného kalendárneho roka na hlavnom vchode budovy MŠ.

Prednostne sa do MŠ prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti a dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.

Vlastné podmienky:

  • Deti, ktoré dovŕšili tretí rok veku do 31.8. daného šk. roku.
  • Deti podľa dátumu narodenia.

Rodičia sú povinní pri nástupe dieťaťa do MŠ poskytnúť všetky informácie, potrebné k riadnej evidencii dieťaťa – v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov svojim podpisom pri nástupe dieťaťa do zariadenia poskytnú súhlas k spracovaniu osobných údajov dieťaťa v rozsahu zákona. Zároveň sú povinní nahlásiť v MŠ všetky zmeny uvedených údajov.

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke MŠ spravidla  do 30. júna.

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy podpísanú oboma zákonnými zástupcami predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len „ŠVVP“), musí predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa môže riaditeľka MŠ v rozhodnutí o prijatí dieťaťa do MŠ po prerokovaní s rodičom určiť adaptačný, alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

V prípade zníženia adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní so rodičom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ (na dohodnutý čas), alebo o ukončení dochádzky.

Rodič zdravotne znevýhodneného dieťaťa predloží spolu s prihláškou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave  aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa.

V prípade že rodič zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení školskej dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ zákonný zástupca nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácii a rozhodnúť o ďalšom postupe, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z toho dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky, poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa.

Podľa ustanovenie § 108 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z., Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa ďalej navštevuje školu do ktorej bolo prijaté, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa mu zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania  riaditeľovi školy;  písomnú žiadosť s týmto tlačivom predkladá zákonný zástupca dieťaťa.

Písomné rozhodnutie o prijatí, respektíve neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roku si preberie rodič najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roku priamo u riaditeľky MŠ. V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa podania prihlášky.

Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľka MŠ, spravidla podľa veku, tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas školského roka môže riaditeľka preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje.  V prípade preradenia dieťaťa počas šk. roka oznámi riaditeľka dôvod a termín zákonnému zástupcovi osobne. Preradenie dieťaťa je v právomoci riaditeľky MŠ a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácií príslušnej triedy.

V odôvodnených prípadoch môže riaditeľka MŠ so súhlasom zriaďovateľa a rady školy prekročiť počet detí v triede najviac o tri deti.

Najvyšší počet detí v triede MŠ podľa školského zákona je:

  •  20 v triede pre 3 -4 ročné deti
  • 21 v triede pre 4 – 5 ročné deti
  • 22 v triede pre 5 – 6 ročné deti
  • 21 v triede pre 3 – 6 ročné deti

Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, môže sa znížiť najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa. Do samostatnej triedy s deťmi mladšími ako tri roky sa prijíma najmenej päť a najviac desať detí. Pokiaľ je v triede s deťmi mladšími ako tri roky viac ako desať detí, ich výchovu a vzdelávanie zabezpečujú striedavo traja učitelia.

V triede detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Ak sa prijalo takéto dieťa, najvyšší počet detí v triede sa môže znížiť o dve za každé zdravotne postihnuté dieťa.

Ako pripraviť dieťa na materskú školu

Nástup do MŠ je veľkým medzníkom v živote dieťaťa, no aj pre rodičov je to významná zmena. Niektoré deti zvládnu vstup do materskej školy bez problémov, iné si to „odplačú“.

Aby sa nástup Vášho drobca do MŠ vydaril čo najlepšie snažte sa ho na tento krok vopred pripraviť

Návštevou materskej školy, do ktorej má vaše dieťa nastúpiť, umožnite dieťaťu obzrieť si MŠ. Dieťa tak získa predstavu o materskej škole, uvidí, že sú tam aj iné deti s ktorými sa bude môcť hrať, že sú tam pre neho rozličné hračky a podobne.

Ak je dieža príliš naviazané na matku, je dobré ho pred nástupom do materskej školy postupne privykať aj na odlúčenie. Nechajte ho častejšie u starých rodičov, príbuzných či so známymi, aby si zvykalo aj na iných ľudí.

Materské centrá sú tiež veľmi dobrou príležitosťou, ako vášmu dieťaťu uľahčiť vstup do MŠ. V materskom centre získa mnoho kamarátov, naučí sa podeliť o hračky, byť samostatnejší a mnoho iného. Ak vo vašom okolí nie je MC, umožnite svojmu dieťaťu čo najviac byť aj s inými deťmi – na pieskovisku, na prechádzke.

S dieťaťom sa o škôlke veľa rozprávajte – vždy však v pozitívnom zmysle. Hovorte mu o tom, čo tam bude robiť, že si tam nájde veľa nových kamarátov, naučí sa nové básničky, pesničky a mnoho iného. Nezabudnite mu pripomenúť, že aj vy sa tešíte ako mu bude v MŠ dobre, že ho máte radi a že si po neho vždy prídete a potom budete tráviť čas spolu. Nikdy nedávajte dieťaťu pocítiť, že vám je za ním smutno.

Aj keď je nástup do materskej školy neraz zaťažkávajúcou skúškou a dieťa i rodičia si dosť vytrpia, všetky deti si skôr či neskôr zvyknú a ani sa nenazdáte a budete riešiť nástup do základnej školy.

Tešíme sa na Vás a želáme veľa úspechov v materskej škole

Už ste sa rozhodli komu dáte svoje 2% z dane?

UCHÁDZAME SA O VAŠU PRIAZEŇ.

Prispejete touto cestou na nákup učebných pomôcok, IKT, náradia do telocvične a i. a tým pomôžete zveladiť MŠ a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces Vašich detí.

(Vyhlásenie na r.2017, nájdete na str. Dokumenty)

Ďakujeme.