Oznamy

 

 

Organizácia, prevádzka  a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ Zvolenská, Nitra od 15.06.2020 do konca školského roka alebo do odvolania RÚVZ  Nitra, zamerané na prevádzku a vnútorný režim a podmienky na zaistenie  bezpečnosti a ochrany detí .

 

 1. Prijímanie detí do kolektívu

 

Do materskej  školy môže byť prijaté len zdravé dieťa.

 

 1. Dochádzka do materskej školy je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
 2. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID – 19, je zákonný zástupca povinný bezodkladne o tejto situácii informovať príslušného vyučujúceho a riaditeľku materskej školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 3. Pred prvým nástupom do MŠ zákonný zástupca podpisuje vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (tzv. vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia). Vždy po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni zákonný zástupca vyhlásenie opätovne podpisuje.

 

 1. Preberanie detí do kolektívu/odovzdávanie detí z kolektívu

 

Prevádzka  materskej školy  je maximálne desať hodín denne.

                                               od 06.30 hod. do 16.30 hod.

 

Ráno sa deti preberajú v čase od 06.30 hod. do 08.00 hod.

Popoludní sa deti odovzdávajú v čase od 14.45 hod. do 16.30 hod.

V prípade poldennej dochádzky sa deti odovzdávajú v čase od 12.00 hod. do 12.30 hod.

 

V prípade, že zákonný zástupca potrebuje prevziať dieťa z materskej školy na obed musí o tom informovať učiteľku vopred (deň dopredu, ráno).

 

 

Organizácia prijímania detí do MŠ a odovzdávania detí zákonným zástupcom:

 

 1. Sprevádzať dieťa do a z materskej školy môže len jedna osoba
 2. Sprevádzajúca osoba a dieťa do areálu vstupuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka).
 3. Zákonní zástupcovia detí počas prijímania a odovzdávania detí do MŠ musia minimalizovať kontakt medzi sebou.
 4. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do a z materskej školy vo vnútorných a vonkajších by nemal presiahnuť 10 minút. Po odovzdaní/prevzatí dieťaťa je zákonný zástupca povinný nezdržiavať sa v areály materskej školy a bezodkladne ho opustiť.
 5. Pri prvom kontakte pedagogický zamestnanec materskej školy dohliadne na dezinfekciu  rúk zákonného zástupcu aj dieťaťa.
 6. Postup pri odovzdávaní detí z kolektívu bude zabezpečovaný podobne ako preberanie, najmä pri dodržiavaní dištančných opatrení medzi jednotlivými zákonnými zástupcami detí a personálom školy. Odovzdávanie detí rodičom/zákonným zástupcom detí popoludní, môže byť organizované aj na školskom dvore.

 

Postup pri preberaní detí do materskej školy

 

 1. Pedagogická zamestnankyňa preberá každé ráno dieťa od zákonného zástupcu pri triede, v ktorej bude umiestnená skupina dieťaťa. Sprevádzajúca osoba počká, kým učiteľka vykoná ranný zdravotný filter.
 2. Každý deň pri nástupe dieťaťa do materskej školy poverená učiteľka danej skupiny/triedy vykonáva za prítomnosti zákonného zástupcu ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty bezdotykovým teplomerom a skontroluje ďalšie možné príznaky ochorenia dieťaťa ako kašeľ, sťažené dýchanie, nádcha, výtok z nosa, výtok z očí, vyrážka a pod. V prípade, že dieťa prejavuje príznaky ochorenia, alebo mu bola nameraná zvýšená telesná teplota alebo horúčka (37,0oC a vyššia), dieťa nebude do materskej školy prijaté.
 3. Pred vstupom dieťaťa do vnútorných priestorov si poverená učiteľka danej skupiny/triedy overí u zákonného zástupcu, či sa u dieťaťa alebo u niektorého z členov domácnosti neobjavili príznaky akútneho prenosného ochorenia, po negatívnej odpovedi, dieťa môže vstúpiť do zariadenia.
 4. O vykonaní ranného filtra personál denne vedie evidenciu.
 5. V prípade, že má dieťa zdravotné ťažkosti (alergia, astma a pod.), je potrebné zo strany zákonného zástupcu predložiť lekárske potvrdenie o tomto ochorení.

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 

 1. V prípade, že dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19 bezodkladne si dieťa vyzdvihnúť z materskej školy.
 2. Dieťa sa môže do MŠ vrátiť len s potvrdením od lekára
 3. Zabezpečiť pre dieťa náhradné oblečenie uložené v batohu/vrecku, pyžamo a prípadne hrebeň . Všetky uvedené veci musia byť označené menom a priezviskom dieťaťa.
 4. Zabezpečiť pre dieťa dve (2) rúška označené menom a priezviskom. Na rúška je potrebné zabezpečiť plastový obal (2 ks) označený celým menom dieťaťa a nápisom čisté rúško, použité rúško.
 5. Zabezpečiť PVC fľašu na pitný režim dieťaťa počas  pobytu  vonku, ktorá bude viditeľne označená celým menom a odovzdá ju preberajúcej učiteľke  materskej  školy. Fľašu je zákonný zástupca dieťaťa povinný denne vyumývať (príp. zabezpečiť novú) a nasledujúce ráno priniesť do MŠ.
 6. Deti nemajú povolené nosiť si do materskej školy hračky, iný materiál alebo pomôcky z domáceho prostredia a ani si ich uschovávať v šatňových skrinkách.

 

Zákonný zástupca berie na vedomie:

 

 1. Zaraďovanie detí do skupín/tried je v kompetencii riaditeľky materskej školy.
 2. V skupine/triede môžu byť deti rôznych vekových skupín.
 3. Prioritne budú do jednej skupiny zaraďované deti – súrodenci, a to z dôvodu efektívnejšej organizácie prijímania a vydávania detí, ako aj z dôvodu eliminácie prípadného šírenia nákazy.
 4. Skupina/trieda detí nemusí byť s učiteľkami triedy, s ktorými deti bývajú počas bežnej prevádzky materskej školy.
 5. Vzhľadom na preventívne opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID – 19 a ochrane pred komunitným šírením sa bude v materskej škole dôsledne realizovať s deťmi pravidelné a časté umývanie rúk pred konzumovaním stravy, po príchode z vonkajšieho prostredia, po každom použití toalety, po vyčistení nosa, zakašľaní, kýchnutí. Taktiež počas hier a aktivít, ak učiteľka zaregistruje, že si dieťa dáva prsty do úst, nosa a pod.
 6. Počas pobytu detí vonku sa bude na dezinfekcia rúk detí používať alkoholový dezinfekčný prípravok, nakoľko nie je možný prístup k bežnému umývaniu rúk.

 

Zákonný zástupca dieťaťa svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s organizáciou, prevádzkou  a podmienkami výchovy a vzdelávania v Materskej škole, Zvolenská, Nitra od 15. 06.  2020 do konca školského roka, alebo odvolania  RÚVZ  Nitra, ktoré boli vypracované v súlade s usmernením RÚVZ Nitra a s rozhodnutím  ministra (dokumentom  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020).

V prípade opakovaného porušenia  podmienok dochádzky a organizácie prevádzky materskej školy, po predchádzajúcom upozornení, bude dieťaťu ukončená dochádzka v materskej škole.

 

 

 

 

 

MESTO NITRA 

Mestský úrad v Nitre odbor školstva, mládeže a športu

Riaditelia materských škôl v zriad’ovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

V Nitre 10.06.2020

Vec : Usmernenie k zabezpečeniu organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania materských škôl v zriadovateľskej sobnosti Mesta Nitry s účinnosťou od 15.6.2020 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/12614:1 – A2110 s účinnosťou od 15.6.2020 a v zmysle dokumentu „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/20“ vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky účinného od 15.6.2020 Mesto Nitra vydáva usmernenie riaditeľom materských škôl na zabezpečenie prevádzky MS od 15.6.2020.

 1. 1. Vzhľadom na personálne, materiálne, priestorové možnosti materských škôl

stanovujeme podmienky na umiestnenie detí do MS od 15.6.2020 do 31.8.2020:

 • Deti zamestnaných rodičov.

Deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku vrátane detí, ktorých rodičia sú na rodičovskej dovolenke, alebo sú dlhodobo nezamestnaní a to na

obdobie od 15.6.2020 do 30.6.2020.

 • Obmedziť dochádzku deťom, ktorých rodičia sú na rodičovskej dovolenke, poskytujú

súčasne starostlivosť dieťaťu s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo sú dlhodobo nezamestnaní do 31.8.2020.

 1. 2. Prevádzku materskej školy upraviť na desať hodín denne.

 

 

Predškoláci POZOR!!!

Vážení rodičia predškolákov, prosíme Vás, pokiaľ nie ste presvedčení,alebo rozhodnutí dať dieťa do základnej školy, potrebujete vyjadrenie od psychológa. Preto je vhodné v tomto čase sa spojiť s Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Nitre. Z dôvodu rôznych opatrení a obmedzení kontaktujte sa podľa ich odporučenia. https://www.cpppap.sk/
Pokiaľ dieťa bude mať odporučený odklad školskej dochádzky, treba to oznámiť do príslušnej základnej školy a základná škola následne vydá potvrdenie o odklade školskej dochádzky. Toto potvrdenie je nutné doručiť do materskej školy, aby dieťa mohlo aj v novom školskom roku pokračovať v dochádzke do MŠ. Potvrdenie je možné poslať mailom na adresu MŠ  mszvolenska@smsnitra.sk , alebo hodiť do schránky MŠ, ktorá je na hlavnom vstupe do budovy.
Prosíme Vás, oboznámte s týmto aj tých rodičov, čo nemajú možnosť prístupu k internetu, alebo nenavštevujú stránky MŠ Zvolenská.
ĎAKUJEME

 

 

Zápis do MŠ na šk.rok 2020/21

Milí rodičia. Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/21 sa uskutoční v dňoch 30.4.-31.5,2020. Bude prebiehať elektronickou formou prostredníctvom zasielania prihlášok na mailovú adresu mszvolenska@smsnitra.sk, prípadne svoje žiadosti o prijatie môžete vhadzovať do schránky umiestnenej pri vchodových dverách do MŠ (bránička do MŠ je otvorená).

Podmienky prijatia:
Prednostne sa do MŠ prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti a dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.
Vlastné podmienky:
Deti, ktoré dovŕšili tretí rok veku do 31.8. daného šk. roku.
Deti podľa dátumu narodenia.

formulár žiadosti nájdete na http://www.msnitra.org/zapisdoms.html

  Podmienky prijatia detí do MŠ

Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti rodiča k začiatku školského roka v mesiaci máj, alebo v priebehu školského roka, pokiaľ to umožňuje kapacita predškolského zariadenia.

Oznam o prijímaní detí ako aj podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy oznámi mesto Nitra záujemcom v regionálnych médiách, prípadne riaditeľka MŠ najneskôr do 15 apríla príslušného kalendárneho roka na hlavnom vchode budovy MŠ.

Prednostne sa do MŠ prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti a dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.

 

Vlastné podmienky:

 • Deti, ktoré dovŕšili tretí rok veku do 31.8. daného šk. roku.
 • Deti podľa dátumu narodenia.

 

Rodičia sú povinní pri nástupe dieťaťa do MŠ poskytnúť všetky informácie, potrebné k riadnej evidencii dieťaťa – v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov svojim podpisom pri nástupe dieťaťa do zariadenia poskytnú súhlas k spracovaniu osobných údajov dieťaťa v rozsahu zákona. Zároveň sú povinní nahlásiť v MŠ všetky zmeny uvedených údajov.

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke MŠ spravidla  do 30. júna.

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy podpísanú oboma zákonnými zástupcami predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len „ŠVVP“), musí predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa môže riaditeľka MŠ v rozhodnutí o prijatí dieťaťa do MŠ po prerokovaní s rodičom určiť adaptačný, alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

V prípade zníženia adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní so rodičom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ (na dohodnutý čas), alebo o ukončení dochádzky.

Rodič zdravotne znevýhodneného dieťaťa predloží spolu s prihláškou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave  aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa.

V prípade že rodič zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení školskej dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ zákonný zástupca nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácii a rozhodnúť o ďalšom postupe, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z toho dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky, poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa.

Podľa ustanovenie § 108 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z., Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa ďalej navštevuje školu do ktorej bolo prijaté, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa mu zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania  riaditeľovi školy;  písomnú žiadosť s týmto tlačivom predkladá zákonný zástupca dieťaťa.

Písomné rozhodnutie o prijatí, respektíve neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roku si preberie rodič najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roku priamo u riaditeľky MŠ. V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa podania prihlášky.

Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľka MŠ, spravidla podľa veku, tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas školského roka môže riaditeľka preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje.  V prípade preradenia dieťaťa počas šk. roka oznámi riaditeľka dôvod a termín zákonnému zástupcovi osobne. Preradenie dieťaťa je v právomoci riaditeľky MŠ a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácií príslušnej triedy.

V odôvodnených prípadoch môže riaditeľka MŠ so súhlasom zriaďovateľa a rady školy prekročiť počet detí v triede najviac o tri deti.

 

Najvyšší počet detí v triede MŠ podľa školského zákona je:

 •  20 v triede pre 3 -4 ročné deti
 • 21 v triede pre 4 – 5 ročné deti
 • 22 v triede pre 5 – 6 ročné deti
 • 21 v triede pre 3 – 6 ročné deti

Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, môže sa znížiť najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa. Do samostatnej triedy s deťmi mladšími ako tri roky sa prijíma najmenej päť a najviac desať detí. Pokiaľ je v triede s deťmi mladšími ako tri roky viac ako desať detí, ich výchovu a vzdelávanie zabezpečujú striedavo traja učitelia.

V triede detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Ak sa prijalo takéto dieťa, najvyšší počet detí v triede sa môže znížiť o dve za každé zdravotne postihnuté dieťa.

Ako pripraviť dieťa na materskú školu

Nástup do MŠ je veľkým medzníkom v živote dieťaťa, no aj pre rodičov je to významná zmena. Niektoré deti zvládnu vstup do materskej školy bez problémov, iné si to „odplačú“.

Aby sa nástup Vášho drobca do MŠ vydaril čo najlepšie snažte sa ho na tento krok vopred pripraviť

Návštevou materskej školy, do ktorej má vaše dieťa nastúpiť, umožnite dieťaťu obzrieť si MŠ. Dieťa tak získa predstavu o materskej škole, uvidí, že sú tam aj iné deti s ktorými sa bude môcť hrať, že sú tam pre neho rozličné hračky a podobne.

Ak je dieža príliš naviazané na matku, je dobré ho pred nástupom do materskej školy postupne privykať aj na odlúčenie. Nechajte ho častejšie u starých rodičov, príbuzných či so známymi, aby si zvykalo aj na iných ľudí.

Materské centrá sú tiež veľmi dobrou príležitosťou, ako vášmu dieťaťu uľahčiť vstup do MŠ. V materskom centre získa mnoho kamarátov, naučí sa podeliť o hračky, byť samostatnejší a mnoho iného. Ak vo vašom okolí nie je MC, umožnite svojmu dieťaťu čo najviac byť aj s inými deťmi – na pieskovisku, na prechádzke.

S dieťaťom sa o škôlke veľa rozprávajte – vždy však v pozitívnom zmysle. Hovorte mu o tom, čo tam bude robiť, že si tam nájde veľa nových kamarátov, naučí sa nové básničky, pesničky a mnoho iného. Nezabudnite mu pripomenúť, že aj vy sa tešíte ako mu bude v MŠ dobre, že ho máte radi a že si po neho vždy prídete a potom budete tráviť čas spolu. Nikdy nedávajte dieťaťu pocítiť, že vám je za ním smutno.

Aj keď je nástup do materskej školy neraz zaťažkávajúcou skúškou a dieťa i rodičia si dosť vytrpia, všetky deti si skôr či neskôr zvyknú a ani sa nenazdáte a budete riešiť nástup do základnej školy.

 

Tešíme sa na Vás a želáme veľa úspechov v materskej škole

 

Už ste sa rozhodli komu dáte svoje 2% z dane?

UCHÁDZAME SA O VAŠU PRIAZEŇ.

Prispejete touto cestou na nákup učebných pomôcok, IKT, náradia do telocvične a i. a tým pomôžete zveladiť MŠ a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces Vašich detí.

(Vyhlásenie na r.2017, nájdete na str. Dokumenty)

Ďakujeme.