Projekty

Počítač môj kamarát

KidSmart – program predškolského vzdelávania

Konzola KidSmart podporuje vzdelávanie detí vo veku od 3 do 7 rokov a napomáha ich príprave na budúcnosť. Tento balík programov kombinuje ocenený vzdelávací softvér spoločnosti Edmark,  vzdelávací softvér od spoločnosti Silcom Multimedia a zábavný, odolný nábytok od spoločnosti Little Tikes.

Po spustení programu KidSmart si deti môžu otvoriť jeden z piatich predinštalovaných softvérových titulov podľa vlastného výberu. KidDesk® deťom ponúka bezpečnú a priateľskú pracovnú plochu a zároveň pomáha chrániť aplikácie a dáta ich učiteľov.

Vďaka „kúzlam“ multimediálnej technológie a tradičným výučbovým metódam poskytujú programy zaujímavé učivo pre začiatočníkov, ktoré zahŕňa tvary, farby, písmená, čísla a pod. Deti sa v procese výučby aktívne zúčastňujú na činnostiach, ktoré pripomínajú hru, pričom sa u nich rozvíja vyššia rovina myslenia a schopnosti na riešenie úloh. Young Explorer je plne funkčný osobný počítač IBM. Popri softvéri Edmark možno na počítači nainštalovať a používať ľubovoľný softvér na báze Windows®.
Produkt spoločnosti Edmark Early Learning Series bol navrhnutý pre deti, odborníkov v oblasti starostlivosti o deti a učiteľov. Obsahuje príručky pre učiteľov poskytujúce inštrukcie, návody a nápady na aktivity v triede, ktoré pomôžu maximalizovať výučbové možnosti jednotlivých softvérových programov.

Bezpečná komunita

Cieľom projektu je cielené, postupné pôsobenie na deti a ich okolie v oblasti  aktívnej protiúrazovej prevencie tak, aby si deti samé uvedomovali ako je možné zabrániť úrazu, ako neubližovať sebe ani druhým, ako je možné privolať pomoc dospelých.
Chceme pôsobiť na deti tak, aby samostatne dokázali odhadnúť svoje schopnosti, vedeli upozorniť na možné nebezpečenstvo a dokázali rešpektovať určité dané pravidlá.

Evička nám ochorela.

Cieľom projektu je, hravou formou oboznámiť deti so základnými pravidlami prvej pomoci, ochrane zdravia, a zdravého životného štýlu. Na projekte spolupracujeme so Slovenským Červeným krížom v Nitre a na akcie pozývame aj deti z okolitých MŠ a ZŠ.

Adamko hravo zdravo. 

Je celoslovenský projekt realizovaný pod odbornou garanciou Úradu verejného zdravotníctva SR.
   Cieľom projektu je skvalitnenie života detí a rodiny kreatívnym akceptovaním zásad podpory a rozvoja zdravia – v prepojení so zásadami prosociálnej a environmentálnej výchovy.
…..Pozitívna zmena správania sa detí k zdravotne oslabeným rovesníkom a rovesníkom zdravotne postihnutým.
…..Variabilné, dlhodobé motivovanie detí, prehĺbenie ich poznania, ovplyvnenie správania sa pri ochrane a podpore vlastného zdravia, zdravia rodiny a najbližšej komunity.
Ťažiskovou postavou projektu je učebná pomôcka – mimická bábka „ADAMKO„, ktorý je pre špecifické potreby MŠ dotvorený tak, aby hravá manipulácia s ním cielene rozvíjala jemnú motoriku. Charakter Adamka napomáha pri riešení rôznych výchovných situácií.
Projekt koncepčne dopĺňajú pracovné zošity orientované na tematické celky súvisiace so zdravím. Pracovné zošity dopĺňajú ďalej metodické listy zamerané na prirodzené zásady zdravého života pod názvom Adamkových 12 zásad podpory zdravého života.

http://www.adamkontakt.sk/ 

Nitra moje mesto

Cieľ projektu je pomáhať deťom rozvíjať patriotizmus, upevňovať kladný vzťah k histórii a životnému prostrediu mesta v ktorom deti žijú. Do projektu zapájame nielen deti, ale aj ich rodičov a starých rodičov.

„Podaj mi ruku“

Je projekt cielený ako dlhodobý výchovno-preventívny program zameraný na:

  • osvojovanie si sociálnych zručností a utváranie pozitívnych medziľudských vzťahov
  • predchádzanie porúchám správania sa detí
  • rozvíjanie multikukturality a rasovej znášanlivosti
  • prevencie šikanovania a všetkých foriem násilia
  • učenie sa  deti zdravému životnému štýlu a zmysluplnému využívaniu voľného času ako jednej z foriem prevencie nežiaduceho správania

Enviro hry v MŠ

Cieľom projektu je viesť deti k uvedomeniu si významu prírody pre človeka, ale i významu človeka pre prírodu.
Pomocou rôznych environmentálnych hier a aktivít, ale i pomocou prirodzených situácií umožniť deťom poznávať a analyzovať prírodné javy a zákonitosti, klásť základy ekologickej gramotnosti

Múdra sovička

Cieľom projektu je rozvíjanie reči ako kognitívnej aktivity, ako prostriedku myslenia, rozvíjanie myšlienkových operácií a kognitívnej osobnosti.
Prácu s deťmi uskutočňujú jedenkrát týždenne vyškolené učiteľky formou edukačných aktivít, hier a pohybových činností.

Obsah :

  • Precvičovanie postrehu a pozornosti
  • Príprava deťaťa na písanie a čítanie
  • Precvičovanie sluchovej analýzy a fonematického uvedomovania
  • Zvyšovanie schopnosti zapamätať si
  • Precvičovanie hovoridiel