Rytmus každodenných činností

V záujme vyváženého rozvoja osobnosti dieťaťa sa snažíme určiť pravidlá denných činností tak, aby sme poskytovali deťom maximálny priestor na vlastnú voľbu a rozhodovanie v každodenných situáciách

Režim dňa je prispôsobený potrebám detí aj rodičov a je overený dlhoročnou praxou nášho kolektívu. Máme určené body, ktoré sa opakujú každý deň a majú pevné časové údaje. Sú to údaje určujúce stravovanie a odpočinok detí. Všetky ostatné činnosti prispôsobujeme danej situácii , ročnému obdobiu tak, aby mali deti pocit pohody a bezpečia.

 

6,00

 

Otvárame MŠ, deti sa schádzajú v triedach

 

 

6,00 – 11,25 Hry a hrové činnosti podľa výberu detí, s priebežným plnením úloh podľa plánu práce triednej učiteľky – edukačné aktivity, výchovno-vzdelávacia činnosť

(časové rozpätie jednotlivých činností si upravuje učiteľka podľa potreby, s rešpektom na vekové osobitosti detí)

 

denne Telovýchovné a relaxačné aktivity zaraďujeme do programu denne  podľa potreby, v priebehu celého dňa.

Pobyt vonku absolvujú deti každý deň s výnimkou nepriaznivého počasia

 

8,10 – 9,00 Desiata
11,10 – 12,20 Obed
12,00 – 14,00 Popoludňajší odpočinok
14,10 – 14,50 Olovrant
 

14,50 – 16,30

 

Záujmová činnosť detí v triedach, (prípadne vonku, podľa počasia),

Dokončovanie prác z dopoludňajšej činnosti podľa potreby.

Rozchádzanie detí k rodičom domov a deň v MŠ sa končí.

V priebehu celého školského roka  organizujeme spoločné podujatia nielen pre deti ale aj  pre ich rodičov a starých rodičov

 • tvorivé dielne
 • vystúpenia pre rodičov
 • karneval, divadelné predstavenia, výchovné koncerty, exkurzie, návštevy knižnice,dopravného ihriska, spolupráca zo ZŠ
 • kurzy plávania a korčuľovania
 • pobyt v Centre zdravia – Párovské háje.
 • hľadáme detské talenty- „Mám básničku na jazýčku“, „Superstár“
 • účasť detí vo výtvarných súťažiach
 • Deň Zeme,  Športová olympiáda detí MŠ , futbalový turnaj  „Otcovia a deti“, Deň detí a ďalšie.

 

                                       !!! NEPREHLIADNITE !!!

Oblečenie detí v MŠ

Oblečenie, ktoré dieťaťu dávate do MŠ vyberajte spolu s ním – lepšie si ho zapamätá. Obliekajte deti pohodlne, veci ktoré sa ľahšie obliekajú, obúvajú

 • papučky, topánky deťom podpíšte ( v triede je viac párov rovnakých)
 • v triede je príjemná teplota, obliekajte svoje dieťa radšej menej, viac sa pohybuje
 • na dvor vyberte staršie, pohodlné oblečenie a obuv. Dieťa potrebuje pri hrách voľnosť a možnosť hrať sa slobodne
 • von chodíme s deťmi denne, takmer v každom počasí. Dajte deťom do skrinky viac vrstiev ošatenia, ktoré môžu vybrať pani učiteľky podľa potreby
 • za poriadok v skrinke zodpovedajú rodičia

Podporujte svoje dieťa v samostatnosti pri obliekaní a osobnej hygiene, posilňujete tak jeho osobnosť!